Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

Podmienky používania portálu MarketPlace

1. Poskytovateľ a rozsah

Poskytovateľom tejto platformy (ďalej len „portál MarketPlace“) je

 

Continental Barum, s. r. o.

IČO: 457 88 235

Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice,

 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. C 15057

 

(ďalej len „Continental“). Tieto podmienky používania obsahujú všetky podmienky a pravidlá pre využívanie webových stránok prináležiacich do platformy MarketPlace.

Podmienky používania sa uplatnia vždy vo svojej aktuálnej verzii v čase používania online služieb. Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo podmienky používania kedykoľvek zmeniť.

 

2. Služby

Spoločnosť Continental prevádzkuje portál MarketPlace, platformu ponúkajúcu spotrebiteľom možnosť výberu spomedzi pneumatík ponúkaných kvalifikovanými predajcami pneumatík, ktorí tieto výrobky distribuujú. Informácie zahŕňajú ceny, dostupnosť výrobku a služby ponúkané dílermi, ktoré sa na pneumatiky vzťahujú.

 

Spotrebiteľ, ktorý po výbere konkrétneho výrobku spoločnosti Continental hľadá vhodného dílera, si môže vybrať zo škály informácií ponúkaných rôznymi dílermi, a to buď manuálnym vyplnením poštového smerovacieho čísla, alebo na základe automatického určenia polohy. Spotrebiteľ sa presmeruje na dílera, ktorý zodpovedá jeho výber. Takto sa spotrebiteľ navedie priamo do e-shopu dílera. Ak díler taký e-shop nemá, spotrebiteľ môže vyplniť svoje osobné údaje, aby ho díler mohol kontaktovať.

 

3. Používanie portálu MarketPlace

Informácie na tomto portáli sú nezáväzné a sprístupňujú sa iba s cieľom informovať. Sú iba informatívnej povahy a nepredstavujú právne záväzné ponuky, ako sa vymedzujú príslušnými právnymi predpismi. Výslovne sa vylučuje uplatnenie § 1732 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení. Spoločnosť Continental nepreberá žiadne záruky a nezodpovedá za presnosť cien ani iných informácií o pneumatikách.

Spoločnosť Continental nie je predajcom pneumatík a iba umožňuje nadviazanie kontaktu medzi kupujúcim a predávajúcim. Spoločnosť Continental nie je zmluvným partnerom spotrebiteľa a nie je možné pripisovať jej zodpovednosť za služby dohodnuté medzi dílerom a spotrebiteľom. Spoločnosť Continental nezastupuje dílerov. Každý díler zodpovedá za predaj pneumatík, ako aj za následné sťažnosti a všetky ďalšie záležitosti, ku ktorým došlo na základe zmluvy uzavretej medzi dílerom a spotrebiteľom. Spoločnosť Continental nezodpovedá za to, či je možné pneumatiky od dílerov skutočne nakúpiť.

 

4. Zodpovednosť

Spoločnosť Continental je oprávnená zmeniť informácie uvedené v platforme, ako aj opisy výrobkov a služieb, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Ak sa ďalej výslovne neuvádza inak, webové stránky spoločnosti Continental neobsahujú žiadne záruky ani označenie kvality, za ktoré by spoločnosť Continental výslovne či implicitne zodpovedala, a to ani s ohľadom na aktuálnosť, presnosť, úplnosť a kvalitu informácií.

Spoločnosť Continental nepreberá žiadnu zodpovednosť v spojení so svojimi vlastnými webovými stránkami. Vylučuje sa zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody, nároky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a na akomkoľvek právnom základe, vyplývajúce z prístupu na webové stránky alebo ich využívania, predovšetkým v spojení s napadnutím počítačového prostredia používateľa vírusmi.

 

5. Ceny

Všetky údaje o cenách spoločnosti Continental predložili príslušní díleri, preto za ne zodpovedá príslušný díler. Údaje o cenách sa vzťahujú na pneumatiku bez ráfov a zahŕňajú zákonom stanovenú výšku DPH. Spoločnosť Continental neručí za aktuálnu platnosť cien. Vylučuje sa zodpovednosť spoločnosti Continental za presnosť cien. Spotrebiteľ má právo skontrolovať cenu u vybraného dílera. Dodatočné náklady za služby (vyvažovanie, systém kontroly tlaku v pneumatikách atď.) je možné účtovať, ak sú nutné a dohodnuté s dílerom.

 

6. Zhromažďovanie údajov a ich spracovanie

Vyhlásenie spoločnosti Continental o ochrane údajov si môžete prečítať na webových stránkách Continental.sk v sekci „Právní info & ochrana dat“.

 

7. Odkazy na iné webové stránky

Odkazy na webové stránky tretích osôb, predovšetkým e-shopy jednotlivých dílerov, sú spotrebiteľom dostupné ako doplnková služba. Tieto webové stránky sú úplne nezávislé a mimo kontroly spoločnosti Continental. Spoločnosť Continental nezodpovedá za obsah žiadnej z týchto webových stránok tretích osôb, ktoré je možné navštíviť z webových stránok spoločnosti Continental, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, ustanovenia o ochrane údajov ani využívanie týchto webových stránok.

 

8. Značky a autorské práva

Značky a logá (ďalej len „ochranné známky“) vyobrazené na týchto webových stránkach sú vlastníctvom spoločnosti Continental a/alebo jej holdingových alebo dcérskych spoločností. Žiadnu z informácií uvedených na webových stránkach nie je možné vykladať ako poskytnutie licencie alebo značky. Na to je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Continental. Neoprávnené použitie týchto ochranných známok sa prísne zakazuje. Spoločnosť Continental bude vymáhať svoje práva duševného vlastníctva po celom svete, a to v rozsahu platných právnych predpisov.

Copyright © 2010 Continental AG Všetky práva vyhradené Na všetky texty, obrázky, grafiky, animácie, videá, hudbu, zvuky a iné materiály na týchto webových stránkach sa vzťahujú autorské práva a iné práva duševného vlastníctva spoločnosti Continental AG a jej dcérskych spoločností. Spoločnosti Continental AG a/alebo jej holdingovým alebo dcérskym spoločnostiam prislúcha autorské právo vyberať, koordinovať a upravovať materiály na tejto webovej stránke. Tieto materiály sa nesmú kopírovať na komerčné účely ani distribúciu a nesmú sa upravovať, ani presmerovávať na iné webové stránky.

 

9. Iné

Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou Continental a spotrebiteľom s odkazom na použitie platformy sa riadi českým právom s vylúčením uplatnenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Príslušnosť súdu pre všetky vyššie uvedené spory sa určí podľa sídla spoločnosti Continental.

Ak sa ukáže, že sú jednotlivé ustanovenia podmienok používania úplne alebo sčasti neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok používania. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanoveniami zákona.

 

Copyright © 2016 Výlučné práva na použitie spoločnosti Continental AG a jej dcérskych spoločností.