Mercedes Benz World 2019
Vyhrajte zážitok z jazdy

 

Podmienky účasti v súťaži Power of the brands

1. Organizátor

Súťaž organizuje spoločnosť Continental Barum s.r.o. so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČO: 45788235, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn. C 15057 („Continental“).
Všetky otázky, komentáre či sťažnosti súvisiace so súťažou smerujte na adresu marketing@continental.cz.


2. Podmienky účasti

2.1 Do súťaže sa možno prihlásiť prostredníctvom jednorázovej registrácie. Registrácia spočíva vo vyplnení registračného formulára a zodpovedaní súťažnej otázky do 31. 1. 2019. Účasť je bezplatná.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby vo veku 18 rokov a staršie, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Za účelom registrácie musia účastníci uviesť svoje skutočné meno a priezvisko a svoju e-mailovú adresu. Účasť pod vymysleným menom, alebo menom inej osoby nie je povolená. Rovnako nie je povolené sa do súťaže prihlásiť viac ako raz (alebo pod rôznymi menami). Pre účasť na skúšobných jazdách musí mať účastník platný vodičský preukaz.

2.3 Prihlásiť sa do súťaže nie sú oprávnení zamestnanci spoločnosti Continental alebo spoločností, ktoré s ňou tvoria koncern alebo iné podobné podnikateľské zoskupenia v zmysle ustanovenia § 71 a nasl. zákona č. 90/2012 Zb. o obchodných korporáciách a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) a ich rodinní príslušníci, ani osoby, ktoré sa podieľali na návrhu a vytvorení súťaže.


3 Trvanie súťaže a výhry


3.1 Do súťaže sa možno prihlásiť od 1. 9. 2018 v 00:00:01 do 31. 1. 2019 23:59:59.

3.2 Po uzavretí súťaže spoločnosť Continental vykoná zlosovanie výhier spomedzi všetkých účastníkov a náhodne vyberie mená výhercov.
Náhodný výber sa uskutoční 5. februára 2019 o 14:00 v spoločnosti Continental Barum s.r.o. na adrese Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice. Losovanie prebehne za účasti päťčlennej komisie, ktorá pomocou softvérovej aplikácie vyžrebuje 2 výhercov. Členovia komisie následne vypracujú protokol obsahujúci miesto, dátum a čas žrebovania, mená členov komisie a ich funkcie, a mená výhercov vrátane ostatných dát súvisiacich s losovaním. Losovanie končí okamihom, keď sú vybraní všetci výhercovia.

3.3 Spomedzi všetkých účastníkov budú vylosovaní 2 výhercovia, z nich každý obdrží túto výhru:

3-denný zájazd do Londýna v termíne 3. - 5. mája 2019

  • Spiatočný let z vopred určeného letiska (k preferovanému letisku sa prihliadne)
  • Transfery na mieste podľa programu
  • Ubytovanie 2 noci v hoteli
  • Strava zaistená
  • 1-denný výlet do Mercedes-Benz World v Londýne zahŕňajúci testovacie jazdy

Výmena alebo zmena ceny za hotovosť nie je povolená. Výhra nezahŕňa transfery na miesto odletu a z miesta príletu.

3.4 Continental si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho ohlásenia a bez nutnosti uvedenia dôvodov súťaž predčasne ukončiť alebo predĺžiť. To platí najmä v prípade, keď nemôže byť z technických alebo právnych dôvodov garantované, že súťaž prebehne riadne. V takom prípade účastníkom súťaže nevznikajú voči spoločnosti Continental žiadne nároky.


4 Upovedomenie výhercov

4.1 Víťazi budú vyrozumení e-mailom ihneď po žrebovaní.

4.2 Ak výherca nekontaktuje spoločnosť Continental alebo príslušného spolupracujúceho partnera do 2 týždňov od upovedomenia, nárok na výhru zaniká bez náhrady. V prípade, že výhra nemôže byť realizovaná zo strany výhercu z akéhokoľvek dôvodu, stráca výherca nárok na výhru bez náhrady.


5 Vylúčenie z účasti na súťaži

Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov zo súťaže podľa vlastného uváženia, odmietnuť a odňať výhry, ak existuje odôvodnené podozrenie z poskytnutia nepravdivých informácií, manipulácie, porušenia týchto Podmienok účasti alebo iných zakázaných činností.


6 Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Účastník berie na vedomie, že spoločnosť Continental nezaručuje ani nezaisťuje dostupnosť internetových stránok potrebných na účasť na súťaži, ani dostupnosť ich obsahu. Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo ukončiť činnosť týchto internetových stránok (aj to bez predchádzajúceho upozornenia) alebo čiastočne či úplne obmedziť prístup k nim. Spoločnosť Continental nezodpovedá za platobnú neschopnosť svojich spolupracujúcich partnerov ani za následné dôsledky na priebeh súťaže a odovzdanie výhier. Spoločnosť Continental, jej orgány, zamestnanci ani zástupcovia nezodpovedajú za škody spôsobené chybami, omeškaniami či prerušeniami prenosu, zlyhaním technického vybavenia či služieb, nesprávnym obsahom, stratou či vymazaním údajov, vírusmi, ani za škody vzniknuté počas účasti na súťaži z iného dôvodu, pokiaľ za tieto škody nezodpovedá spoločnosť Continental z dôvodu škodlivého úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Toto odmietnutie zodpovednosti sa nevzťahuje na telesnú ujmu ani ohrozenie života či zdravia.


7 SÚHLAS so spracovaním osobných údajov

7.1 Prihlásením do súťaže a odoslaním príslušného registračného formulára účastník udeľuje spoločnosti Continental súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pri registrácii do súťaže, pre účely realizácie a propagácie súťaže. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Continental spracováva osobné údaje účastníkov, stanovujú Podmienky ochrany osobných údajov, ktorých odsúhlasenie je podmienkou účasti v súťaži.

7.2 Poskytnutie osobných údajov za účelom účasti v súťaži je úplne dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je účasť v súťaži možná. Účastníci môžu súhlas so spracovaním ich osobných údajov kedykoľvek odvolať a tým odstúpiť zo súťaže. Súhlas musí byť odvolaný písomne a adresovaný spoločnosti Continental, alebo zaslaný e-mailom na gdpr@barum.cz. Po doručení odvolania súhlasu budú zhromaždené uložené osobné údaje účastníka okamžite zmazané.


8 Zverejnenie

8.1 Prihlásením do súťaže takisto účastníci pre prípad výhry v súťaži udeľujú súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a miesta bydliska na webových stránkach spoločnosti Continental a v reklamných médiách užívaných spoločnosťou Continental, a to na webových stránkach Continental, https://www.continental-pneumatiky.sk, a zároveň na facebookovom profile Continental na adrese https://www.facebook.com/continentalsk. Účastníci môžu súhlas so zverejnením svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať, a tým odstúpiť zo súťaže. Súhlas musí byť odvolaný písomne a adresovaný Continental, alebo zaslaný e-mailom na adresu gdpr@barum.cz.

8.2 Spoločnosť Continental spracováva, resp. uverejňuje údaje o výhercoch v súťaži na svojich webových stránkach a na svojom facebookovom profile po dobu maximálne 1 roka.


9 Ostatné

9.1 Nároky na výhru nemožno uplatniť na súde.

9.2 Tieto Podmienky účasti v súťaži a právny vzťah medzi účastníkmi a spoločnosťou Continental sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.3 Ak niektoré z ustanovení týchto Podmienok účasti v súťaži je alebo sa stane čiastočne alebo úplne neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok účasti v súťaži. Neplatné ustanovenie bude nahradené platným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá vyjadrenému ekonomickému cieľu a zámeru neplatného ustanovenia. To platí aj pre prípad, že tieto Podmienky účasti v súťaži obsahujú neúmyselné opomenutia.

9.4 Miestom plnenia je Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írskaa príslušnými súdmi sú súdy v Slovenskej republike, a to v rozsahu, v ktorom je voľba príslušného súdu dohodou prípustná. Pokiaľ účastník nemá všeobecne príslušný súd v zahraničí alebo sa po prihlásení do súťaže odsťahuje do zahraničia, príslušné sú súdy v mieste obchodného vedenia spoločnosti Continental.

Súbory cookie používame na zaistenie čo najlepších skúseností používateľov s používaním našej stránky. Kliknite sem, ak potrebujete viac informácií alebo ak chcete zmeniť nastavenia súborov cookie.