Mercedes Benz World 2019
Vyhrajte zážitok z jazdy

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Continental Barum s.r.o., so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČO: 45788235 zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 15057 ("Continental") spracováva ako správca osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou do súťaže Power of the brands na stránkach https://www.continental-pneumatiky.cz ("súťaž") Vaše osobné údaje.

 

1. Všeobecné ustanovenia

Osobné údaje, ktoré ste uviedol (-a) pri registrácii do súťaže, sú zhromažďované, spracovávané a používané spoločnosťou Continental za účelom Vášho zaradenia do súťaže, samotnej realizácie súťaže, informovanie o výhercoch a na distribúciu a odovzdanie výhier.

Vyššie uvedené spracovanie osobných údajov vykonávame na základe vášho súhlasu, ktorý ste vyjadril/a tým, že ste sa prihlásil/a do súťaže (viz článok 7 Podmienok účasti v súťaži Power of the brands).

Vaše osobné údaje môžu byť na uvedené účely odovzdané našim povereným zmluvným partnerom (napr. Spoločnosti EAST END COMMUNICATIONS GmbH, Gasstrasse 12, D-22761 Hamburg, Spolková republika Nemecko, zaisťujúce technickú organizáciu súťaže, distribúciu výhier). Takto odovzdané osobné údaje nie sú zdieľané s ďalšími tretími stranami.

V súlade s ustanoveniami právnych predpisov sa všetky Vaše osobné údaje považujú za prísne dôverné.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na uvedené účely len po dobu nevyhnutne nutnú, tj. po dobu trvania súťaže a následných činností spojených s realizáciou súťaže a distribúciou výhier. Dlhšia doba uchovávania osobných údajov môže vyplývať z právnych predpisov (napr. až 10 rokov pre daňové a účtovné účely), prípadne môže byť odôvodnená inými záujmami na ochranu práv našej spoločnosti (napr. v prípade sporov alebo uplatnenia právnych nárokov).

 

2. Práva subjektu osobných údajov

Vaše osobné údaje budú vždy zhromažďované, spracovávané a používané v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov EÚ č. 2016/679 ( "GDPR").

Upozorňujeme Vás, že ako subjekt osobných údajov, máte podľa Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (EÚ GDPR) v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov vo vzťahu k spoločnosti Continental nasledujúce práva:

a)     žiadať prístup k svojim osobným údajom, tzn. môžete od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciam vymenovaným v článku 15 GDPR;

b)     žiadať opravu nesprávnych osobných údajov podľa článku 16 GDPR;

c)      žiadať vymazanie osobných údajov, ak sú dané dôvody uvedené v článku 17 GDPR;

d)     žiadať obmedzenia spracovania v prípadoch upravených v článku 18 GDPR;

e)     získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na odovzdanie týchto údajov inému správcovi, a to za podmienok uvedených v článku 20 GDPR; a

f)       namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť prostredníctvom zaslania Vašej žiadosti alebo námietky e-mailom zaslaným na adresu: gdpr@barum.cz. Po obdržaní Vašej žiadosti alebo námietky, Vám poskytneme informáciu o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti; túto lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak žiadosti o prijatie opatrení nevyhovieme, informujeme Vás o dôvodoch neprijatia opatrení, a to bezodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak máme pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa tohto odseku, môžeme od žiadateľa chcieť dodatočné informácie na potvrdenie jeho totožnosti. V prípade, že žiadosť je zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje, môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť, alebo uložiť primeraný poplatok za jej vybavenie.

Ďalej máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dohľadu - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.

V prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu, máte v súlade s článkom 21 EÚ GDPR právo kedykoľvek svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním / ukladaním a používaním Vašich osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť písomné a adresované spoločnosti Continental alebo odoslané na emailovú adresu ochranadat@continental.cz, prípadne gdpr@barum.cz.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností môžete písomne ​​(napríklad e-mailom) kontaktovať naše poverenca pre ochranu osobných údajov. E-mail: ochranadat@continental.cz ,  prípadne gdpr@barum.cz.

 

3. Ochrana uložených osobných údajov

Naša spoločnosť i poverení zmluvní partneri (spracovatelia) používajú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sú neustále zlepšované a prispôsobované najnovším technológiam. Poskytnuté nešifrované údaje by mohli byť potencionálne videné tretími osobami. Preto by sme chceli zdôrazniť, že pokiaľ ide o prenášanie údajov po internete (napríklad e-mailom), nemožno garantovať bezpečný transfer údajov. Citlivé údaje by preto nemali byť prenášané buď vôbec, alebo len prostredníctvom bezpečného spojenia (SSL). Ak ste po tom, čo získate prístup k stránkam alebo súborom, vyzvaní k poskytnutiu osobných údajov, prosím uvedomte si, že prenášanie takýchto údajov cez internet nemusí byť bezpečné a že existuje riziko, že údaje môžu uvidieť a manipulovať s nimi tretie osoby.

Súbory cookie používame na zaistenie čo najlepších skúseností používateľov s používaním našej stránky. Kliknite sem, ak potrebujete viac informácií alebo ak chcete zmeniť nastavenia súborov cookie.