Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

Smerom k systému udržateľnej dopravy.

Smerom k systému udržateľnej dopravy.

Viac o emisiách CO₂ a nástroji VECTO

All you need to know about the new heavy-duty vehicle CO₂ emissions regulations and VECTO.

Čo sú nové nariadenia o emisiách CO₂?

Prvé európske nariadenie týkajúce sa oxidu uhličitého (CO2) pre ťažké úžitkové vozidlá má veľmi jednoduchý cieľ: radikálne znížiť emisie CO₂ nákladných vozidiel, autobusov a diaľkových autobusov.

V snahe dosiahnuť to v rámci celej Európskej únie, vstúpilo 14. augusta 2019 do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2019/1242. Je vytvorené tak, aby dopĺňalo normy emisií osobných vozidiel a pomáhalo odvetviu cestnej dopravy bojovať s klimatickými zmenami v súlade s Parížskou dohodou.

Ako vysvetľuje Európsky parlament: “Poskytuje jasné smerovanie v oblasti znižovania emisií CO2 v sektore cestnej dopravy a prispieva k záväznému cieľu aspoň 40 % vnútroštátneho zníženia emisií skleníkových plynov v rámci celej ekonomiky do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.”

Späť
Obrázok: 70 percent celkových emisií

Veľké nákladné vozidlá sú zodpovedné až za 70 % celkových emisií pochádzajúcich z ťažkých nákladných vozidiel.

Ambiciózne ciele

V snahe dosiahnuť tento cieľ nariadenie vyžaduje, aby výrobcovia vozidiel (výrobcovia pôvodného vybavenia) stanovili ciele v oblasti emisií CO2 v rámci celých vozidlových parkov svojich vozidiel. Do roku 2025 budú tieto ciele vyžadovať 15 % zníženie priemerných emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel v porovnaní so základnou hodnotou rokov 2019 a 2020. Do roku 2030 by mali tieto emisie klesnúť o 30 % v porovnaní s rokmi 2019 a 2020.

Spočiatku sa to týkalo len nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla nad 16 ton s dátumom výroby od januára 2019. Od januára 2020 boli zahrnuté tiež ľahké úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou vozidla nad 7,5 tony.

Nariadenie sa vzťahuje na širokú škálu nákladných vozidiel, od vozidiel s dvomi a viac nápravami, či už s pevným nosným rámom alebo prípojmi. Takéto vozidlá zodpovedajú za 70 % celkových emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel. Do konca roka 2022 bude toto nariadenie revidované a pravdepodobne rozšírené aj na prívesy, autobusy a diaľkové autobusy.

Cieľ je jednoduchý. Podľa Európskeho parlamentu: “Takýto postupný prístup (tiež) vysiela jasný a včasný signál priemyslu, aby sa zrýchlilo zavádzanie energeticky účinných technológií a ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami na trh.”

Výrobcovia pôvodného vybavenia, ktorých priemerné emisie prekročia túto trajektóriu, budú sankcionovaní vo forme emisných dlhov.

Obrázok ukazuje, že nákladné vozidlá, autobusy a diaľkové autobusy sú zodpovedné za 6 % celkového objemu emisií uhlíka v EÚ.

Nákladné vozidlá, autobusy a diaľkové autobusy sú zodpovedné za 6 % celkového objemu emisií uhlíka v EÚ.

Prečo sú nové nariadenia o emisiách CO₂ dôležité?

Naša závislosť na cestnej doprave znamená, že nákladné vozidlá, autobusy a diaľkové autobusy produkujú 6 % celkových emisií uhlíka v Európskej únii. Sú zodpovedné za takmer štvrtinu celkových emisií oxidu uhličitého (CO2) pochádzajúcich z cestnej dopravy.

A tieto emisie stále rastú. Dopyt po cestnej doprave (odvetví známom svojou závislosťou na fosílnych palivách) narastá. Európsky parlament už teraz hlási, že 25 % emisií CO₂ EÚ z dopravy produkujú ťažké úžitkové vozidlá. Podľa Európskej komisie: “Bez ďalších krokov sa očakáva nárast podielu emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel o približne 9 % v rozpätí rokov 2010 a 2030.”   

Napriek týmto faktom až doteraz neexistovala žiadna požiadavka na obmedzenie emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Na základe zhrnutia Európskeho parlamentu z roku 2019 je to nepochybne potrebné: “Ak chceme prispieť k cieľom Parížskej dohody, je potrebné urýchliť transformáciu celého dopravného sektora smerom k nulovým emisiám.”

Parížska dohoda ako súčasť Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC) bola podpísaná v roku 2016. Jej účelom je obmedziť nárast priemernej globálnej teploty v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami do 1,5 °C.  

Nákladné vozidlo, ktoré rýchlo prechádza okolo čerpacej stanice

Prevádzkovatelia vozidlových parkov budú profitovať z pozitívneho vplyvu na palivovú hospodárnosť celého parku.

Znižovanie emisií

V snahe riadiť tieto zmeny je potrebné zásadne obmedziť emisie oxidu uhličitého. Ak má EÚ do roku 2050 dosiahnuť toto 60 % zníženie z úrovní v roku 1990, zameranie sa na ťažké úžitkové vozidlá je kľúčové.

Okrem týchto environmentálnych faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť, prináša zefektívnenie ťažkých úžitkových vozidiel ďalšie výhody. Výzvy smerované na výrobcov, aby znižovali emisie CO2 svojich nových vozidiel pri súčasnom vývoji nových vozidiel s nulovými emisiami výfukových plynov, zlepšia konkurencieschopnosť európskych výrobcov automobilov na globálnom trhu.

Ďalšie výhody

Transparentnosť, ktorú prináša nariadenie, umožní prepravným spoločnostiam okamžite porovnať ponuky rôznych výrobcov. Pomôže im to prijať lepšie informované rozhodnutia o nákupe. Následne by malo dôjsť k zníženiu účtov za palivo, keďže v prípade väčšiny ťažkých úžitkových vozidiel predstavujú až tretinu (30 %) celkových prevádzkových nákladov.

Čo je to VECTO a prečo vznikol?

Vypracovanie nariadenia je tá jednoduchá časť. Vypracovanie metód jeho presadzovania je už o niečo zložitejšie. A práve preto sa už roky pracuje na vzniku nástroja VECTO. VECTO alebo Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Nástroj na výpočet spotreby energie vozidla) je simulačný program s podporou výpočtovej techniky. Navrhla ho Európska komisia tak, aby využíval celý rad parametrov na výpočet spotreby paliva a tým aj emisií oxidu uhličitého ťažkých úžitkových vozidiel.

Rozmanitosť vozidiel

Pred rokom 2019 neexistoval spôsob, ako presne zmerať emisie výfukových plynov nákladných vozidiel. Posudzovali sa škodlivé emisie ich motorov. No motor nákladného vozidla s prívesom naloženým tehlami spotrebuje oveľa viac paliva a vyprodukuje oveľa viac emisií než ten istý motor, keď ťahá príves naložený penovými kockami.

Ak nedokážete zmerať emisie, ako môžete zaviesť nariadenie navrhnuté na ich znižovanie? 

Jadrom problému pre zákonodarcov je to, že na rozdiel od áut, ktoré sú na úplne základnej úrovni zhruba podobné a používané prakticky rovnakým spôsobom, sa nákladné vozidlá veľmi odlišujú.

Európska komisia došla k záveru, že existujú doslova milióny typov ťažkých úžitkových vozidiel. Dva modely môžu mať rovnaký motor, no používajú inú prevodovku a majú inú konfiguráciu náprav. Môžu mať iné pneumatiky na jednotlivých nápravách. Niektoré nápravy môžu mať dve kolesá, iné zasa dve na každej strane. A, samozrejme, budú sa využívať na veľmi rôznorodé druhy práce.

Simulácia

No keďže je VECTO simulačný nástroj, možno ho prispôsobiť pre konkrétne nákladné vozidlá. Znamená to, že dokáže nasimulovať emisie CO2 a spotrebu paliva akéhokoľvek nákladného vozidla. Týmto spôsobom možno posúdiť celkovú úroveň emisií v rámci celého odvetvia. A to umožňuje vytvoriť a zaviesť legislatívu.

Výskumníci prišli so záverom, že riešením by bola modelová simulácia. Tá umožňuje posúdenie celého vozidla, pričom sa zohľadnia všetky jeho hlavné súčasti, ako je motor, prevodovka a pneumatiky, ako aj spôsob použitia.

V krátkodobom horizonte dokážu výrobcovia posúdiť svoje vozidlá pred predajom a publikovať podrobné informácie, ktoré kupujúcim pomôžu prijať informovanejšie rozhodnutie.

Ako v skutočnosti funguje VECTO?

VECTO alebo Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Nástroj na výpočet spotreby energie vozidla) je počítačový simulačný program. Keď do tohto programu zadáte príslušné údaje o ťažkom úžitkovom vozidle a informácie o jeho konfigurácii a používaní, spustí simuláciu, aby vypočítal spotrebu paliva a emisie CO2 tohto vozidla.

To umožňuje vypočítať výstupy CO2 presnejšie a pre oveľa väčší počet vozidiel než pri vykonávaní jednoduchého fyzického testu.

Obrázok: Nástroj VECTO a parametre

Nástroj VECTO a rôzne parametre použité na simuláciu spotreby paliva a emisií CO₂.

Údaje o vozidle, ktoré VECTO potrebuje

  • Kategória vozidla: Ide o nákladné vozidlo s pevným nosným rámom alebo ťahač?
  • Konfigurácia náprav: Koľko náprav má vozidlo a aká je jeho konfigurácia pohonu? Čím viac kolies je poháňaných, tým väčšia bude vo všeobecnosti spotreba paliva
  • Hmotnosť: Aká je maximálna prevádzková hmotnosť vozidla vrátane podvozka, karosérie, motora, kvapalín, paliva, vodiča a spolujazdcov, prívesu a užitočného zaťaženia? Aká je jeho pohotovostná hmotnosť, teda bez vodiča, spolujazdca a nákladu?
  • Pneumatiky: Akú veľkosť a koeficient valivého odporu majú pneumatiky, atď.
  • Prevodovka: Akú prevodovú skriňu a pohon nápravy má vozidlo? Aké sú jej prevodové pomery a straty spôsobené trením?
  • Pomocné vybavenie: Aké ďalšie vybavenie napája motor vozidla, napr. klimatizáciu, čerpadlo riadenia, ventilátor a vzduchový kompresor, a koľko energie vyžadujú?

Spôsob použitia vozidla

Na získanie presných porovnávacích výsledkov sa používa výber štandardizovaných a realistických parametrov pre trasy a typy použitia v nasledujúcich kategóriách:

  • Štýl jazdy: Aký je typ trasy? Diaľková nákladná preprava (málo zastávok pri konštantnej rýchlosti), regionálna distribúcia (viacero zastávok, premenlivá rýchlosť) alebo v meste (veľa zastávok, nízka rýchlosť). Aké sú vlastnosti brzdenia, zrýchľovania, rýchlostný profil a stratégia radenia?
  • Zaťaženie: Aká je hmotnosť prevážaného nákladu a kde a ako je rozmiestnený?
  • Konfigurácia vozidla: Ak ide o nákladné vozidlo s pevným nosným rámom, ktoré kombinácie nákladného vozidla a prívesu s ním možno použiť?
Rýchle vysvetlenie nástroja VECTO

Prečo je to potrebné?

V krátkodobom horizonte budú nástroj VECTO používať výrobcovia vozidiel (výrobcovia pôvodného vybavenia). Tieto údaje použijú na vytvorenie spisu s informáciami pre zákazníka. U predajcov sa stane súčasťou systému predaja, aby si zákazníci mohli okamžite porovnať výkon rôznych vozidiel. Pri kúpe vozidla dostanú kópiu uvedeného spisu pre dané vozidlo.

VECTO tiež pomôže výrobcom pôvodného vybavenia zmerať, ako efektívne rôzne technológie, ktoré vyvíjajú, fungujú v skutočnom svete, keďže budú môcť vykonať presné porovnania pred ich zavedením a po ňom. Samozrejme tiež budú môcť úzko spolupracovať so svojimi dodávateľmi na nových výrobkoch, ako sú pneumatiky s nízkym valivým odporom.


Stiahnuť infografiku

VECTO Tirefinder (SK)

EU VECTO Tool

Kalkulátor nákladov na palivo a emisie

Späť